مطالعات جمعیتی

وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار و روشهای تحقیق و زمینه های مرتبط (09108349508) (ho.zarghami@gmail)

تهیه شده توسط: حسین ضرغامی

1) اگر میانگین قد 64 نفر از دانش آموزان یک کلاس راهمایی 150 cm باشد و انحراف استاندارد ، قد این دانش آموزان 16 باشد.

الف: اولاً خطای استاندارد میانگین و ثانیاً مشخص کیند ( با 95% اطمینان محودهی قد این دانش آموزان چقدر است؟

2) اگر میانگین وزن یک گروه 25 نفری ورزشکار 80 کیلوگرم و نحراف استاندارد وزن آنان 20 کیلوگرم باشد .

الف : خطای استاندارد میانگین را تعیین کنید ؟

ب: تعیین کنید که 95% از این ورزشکاران در چه محدوده ی وزنی قرارداردند ؟

ج: 99% ورزشکاران در چه محدوده ی وزنی قرار دارند ؟

3) چنانچه میانگین 36 نفر دانش آموز 75 cm باشد ، انحراف استاندارد آن را میانگین قد این 36 نفر درچه فاصله ای از میانگین قد بچه های جامعه است ؟ ( میانگین جامعه با 95% اطمینان کجای منحنی ) قرار دارند؟

4) از بین 200 نفر بیماران تصادفی یکم بیمارستان 120 نفر از آنان افسرده هستند ، چه قدر احتمال خطای استاندارد نسبت می باشد ؟

5) در یک کلاس 50 نفره به یک سئوال جواب درست دادند ، خطای استاندارد نسبت را تعیین کنید ؟

6) اگر خطای استاندارد یک نمونه ی 18 نفره برابر با 4 باشد ، خطای استاندارد انحراف استاندارد را تعیین کنید ؟

7) اگر از بین 400 نفر ورزشکار 280 نفر برگزیده شوند ، خطای استاندارد فراوانی را به دست آورید ؟

8) اگر در یک کلاس 60 نفره راست دست باشند ، خطای استاندارد فراوانی را محاسبه کنید ؟

9) اگر درجات آزادی 11 باشد انحراف استاندارد آن چقدر است ؟

10) محققی از بین گلاس دانش آموزان ایرانی با استفاده از نمونه ای با حجم 2500 نفر انتخاب می کند ، اگر میانگین ضریب هوشی این افراد108 = X باشد و انحراف استاندارد آن 8 باشد : با 95% اطمینان بیان کیند که آیا بین میانگین هوشی این دانش آموزان و میانگین هوشی کل جامعه و دانش آموزان جامعه تفاوت معنا داری وجود دارد یا خیر ؟ (میانگین جامعه 100 است ):

11) اگر از جامعه ای که میانگین وزن آنان 80 کیلوگرم است ، نمونه ای به حجم 64 نفر انتخاب کرده ایم ، اگر میانگین وزن این نمونه 83 کیلوگرم و انحراف استاندارد ان 3 باشد :

( با 95% اطمینان تعیین کنید که این گروه سنگین وزن تر از افراد کل جامعه می باشدند .

12) از یک مدرسه دو گروه دانش آموز 5 نفره انتخاب شده است ، اگر نمرات زیر مربوط به عملکرد ، این دانش آموزان در آزمون فراخنای حافظه ی کوتاه مدت آنان باشد ، خطای استاندارد تفاوت ، بین میانگین این دو گروه دانش آموز را حساب کنید ؟

20) اگر در يك دبيرستان دخترانه كه 800 دانش آموز دارد، تعداد افراد چپ دست 40 نفر باشد، و در يك دبيرستان پسرانه از مجموع 500 نفر، 35 نفر چپ دست باشند، با 95% اطمينان بيان كنيد كه آيا بين دانش آموزان چپ دست به كل دانش آموزان تفاون معناداري وجود دارد يا خير؟

21) در دو آكواريم نوع ماهي ها به قرار زير است؟ از مجموع 30 ماهي موجود در آكواريم اول 5 عدد آن، ماهي قرمز است، اگر آكواريم دوم 40 ماهي داشته باشد و 9 ماهي آن ماهي قرمز باشد: 95% اطمينان بيان كنيد كه آيا نسبت ماهي قرمز دو آكواريم نسبت به كل ماهي ها تفاوت معنا داري وجود دارد يا خير؟

22) در تيم ورزشي اعزامي به المپيك كشور آلمان از مجموع 380 ورزش كار 50 ورزشكار را زنان تشكيل مي دهد، اگر دو تيم ورزشي كشور ايران از مجموع 200 ورزشكار 12 رزشكار را زنان تشكيل مي دهندبا 99% اطمنان بيان نيد كه آيا بين نسبت زنان در تيم آلمان و ايران تفاوت معنا داري وجد دارد يا خير؟

23) اگر جدول زير مر بوط به نظر سنجي تعدادي از دانش آموزان پيش دانشگاهي در قبل و بعد از پخش يك فيلم در مورد دانشگاه پيام نور باشد: با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا اين فيلم توانسته است نظر دانش جويان را نسبت به پيام نور تغيير دهد يا خير ؟

24) جدول زير مربوط به پراكندگي نظرات تعدادي از دانش جويان در شهر مقدس مشهد در سال اول دانشجويي مي باشد؟ با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا بعد از يك سال زندگي در مشهد نسبت به اين شهر تفاوت معنا داري پيدا كرده است يا خير؟

25) معلمي يك كلاس 10 نفره را به دو نوبت قبل از و بعد از اجراي برنامه هاي كمك آموزشي در مورد توانمندي رياضي مورد آزمون قرار داده است اگر ميانگين واريانس امتحان اول به ترتيب 12 و16 و ميانگين واريانس امتحان دوم 14 و 10 باشد و بين نمرات اول دوم دانش جويان 6/0 ضريب همبستگي وجود داشته باشد ؟ با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا پراكندگي و واريانس اين دانشجويان در امتحان اول و دوم تفاوت معنا داري وجود دارد يا خير؟

26) اگر براي 20 دانش آموز ضريب همبستگي برابر با 5/0 باشد: با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا اين ضريب همبستگي معنادار است يا خير؟

27) اگر بر روي 30 دانش آموز دو آزمون با ضريب همبستگي 6/0 اجرا شود با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا اين ضريب همبستگي معنا دار است يا خير؟

28) اگر بين هوش و نمرات امتحاني براي دو گروه به اندازه هاي 53 و 23 نفر به ترتيب 72 و 32 درصد باشد تعيين كنيد كه آيا ضريب همبستگي بين اين دو گروه معنادار است يا خير؟(با 95% اطمينان)

29) در يك گروه 43 نفره از يك دبيرستان دخترانه ضريب همبستگي بين قد و وزن آنها 35% شده است و بين قد و وزن يك گروه 103 نفره از دبيرستان پسرانه ضريب همبستگي بين قد و وزن 65% بوده است : با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا بين اين دو ضريب همبستگي تفاوت معناداري وجود دارد يا خير؟

30) گر بين عزت نفس و نمرات تحصيلي در يك گروه 63 نفره ضريب همبستگي 80% و در يك گروه 28 نفره برابر با 50% باشد : با 99% اطمينان تعيين كنيد كه ايا بين اين دو ضريب همبستگي تفاوت معناداري وجود دارد يا خير؟

31) اگر نمرات زير بيانگر عملكرد دانش آموزان 3 گروه باشد كه هر يك از ان ها با يك روش مختلف مورد آزمايش قرار گرفته اند : با 95% اطمينان بيان كنيد كه آيا عملكرد اين افراد معنادار است يا خير ؟

32) اگر نمرات زير بيانگر عملكرد دانش آموزان 3 گروه : شهري ، روستايي، عشايري باشد هر يك از آنها در روش هاي مختلف مورد ازمايش قرار گرفته اند : با 95% اطمينان بيان كنيد كه آيا بين عملكرد اين افراد با يك ديگر تفاوت معناداري وجود دارد يا خير ؟

33) اگر از بين كليه دانش آموزا ن يك مدرسه سه گروه را به صورت زير جدا كنيم

1- گروه اول : والدين : دانش آموزاني كه داراي والدين معتاد مي باشند..

2- گروه دوم: دانش آموزاني كه فرزندان والدين طلاق مي باشند...

3- گروه سوم: دانش آموزاني كه مادر شاغل دارند؟...

حال اگر اين سه گروه را به وسيله ي يك آزمون اضطراب مورد سنجش قرار دهيم و نمرات زير بيانگر ميزان اضطراب اين افراد باشد: با 99% اطمينان بيان كنيد كه آيا بين ميزان اضطراب اين سه گروه دانش آموز تفاوت معناداري وجود دارد يا نه؟

34) اگر يك گروه 120 نفري در مورد علاقه به3 نوع كتاب پليسي، روانشناسي و رمان سؤال شد اگر جدول زير منعكس كننده ي انتخاب هاي اين افراد باشد: با 95% اطمينان تعيين كنيد كه آيا بين علاقه به كتاب هاي پليسي، روانشناسي و رمان تفاوت معنا داري وجود دارد يا خير؟

35) اگر در يك گروه 180 نفره علاقه به 4 نوع فيلم كارتوني، خانوادگي و علمي و تخيلي و جنايي به قرار زير باشد : با 99% اطمينان تعيين كنيد كه آيا بين علاقه ي مردم به اين 4 نوع فيلم تفوت معناداري وجود دارد يا خير(استفاده از فرمول اصلاحي نفيس)

36)اگر طبق يك بررسي عمومي مشخص شده باشد كه 60% از دانش آموزان پيش دانشگاهي با حذف كنكور موافق اند، حال محققي مي خواهد در يك نظرسنجي جديد از 200 نفر متوجه مي شود كه 140 نفر انان موافق برداشتن كنكور و 60 نفر انان مخالف اند: مطلوب است محاسبه ي x2 (با 95% اطمينان سطح معنا داري x2 تعيين كنيد؟)

37) محققي علاقه مند است نظر دانش جويان پيام نور و دانش گاه آزاد را در مورد رشته هاي كلي علوم پايه و علوم انساني جويا شود به اين منظور اگر اين محقق 80 نفر از دانش جويان دانشگاه پيام نور و 110 نفر از دانشگاه آزاد را مطابق جدول زيرمورد بررسي قرار دهند با 95% اطمينان تعيين كنيد كه بين نظرات اين دو گروه به اين دو رشته تفاوت معناداري وجود دارد يا خير؟

38) جدول زير منعكس كننده ي نظرات تعدادي از دانش آموزان مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان در مورد سه شيوه ي تدريس سخنراني مباحثه اي و استفاده از مواد كمك آموزشي است : با 95% اطمينان تعيين كنيد كه بين نظرات دانش اموزان اين سه مقطع نسبت به شيوه ي تدريس تفاوت معناداري وجود دارد يا خير؟

39)اگر مقدار x براي 100 نفر آزمودني در يك جدول تقاطعي برابر با 11 باشند مقدار cx حساب كنيد؟

40) اگر مقدار x در يك جدول تقاطعي براي 50 نفر دانش آموز برابر با 3x باشد ضريب همبستگيc را حساب كنيد؟

41)اگر از بين دانش آموزان با هوش در يك كلاس 12 نفره ضريب همبستگي 48% و در يك گروه 14 نفره برابر با 52 باشد : با 99% اطمينان تعيين كنيد كه آيا بين اين دو ضريب همبستگي تفاوت معنا داري وجود دارد يا خير؟

42)نماينده ي يكي از شهرستان ها در انتخابات سال 1363 75% آرائ را كسب كرده در سال 1367 10000 از مردم اين شهر را به صورت تصادفي انتخاب كرديم 6500 نفر از اين عده اظهار كردند كه به اين نماينده ر؟أي خواهند داد آيا بين نسبت آرائ اين نماينده در سال هاي 63و67 تفوت معنا داري وجود دارد يا خير ؟

43)سال اول 30% سال دوم 10% سال سوم 40% سال چهارم20% نمونه اي به اندازه ي 50نفر به صورت تصادفي: 17 نفر سال اول 8نفر سال دوم 15 نفر سال سوم 10 نفر سال چهارم انتخاب شده اند تعيين كنيد كه آيا بين نمونه و جامعه تفاوت معنا داري وجود دارد يا نه ؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:22  توسط Hossein Zarghami  |