مطالعات جمعیتی

وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار و روشهای تحقیق و زمینه های مرتبط (09108349508) (ho.zarghami@gmail)

نوشته شده توسط: حسین ضرغامی

اگر تغییرات اندازه‌های دو متغیر هم‌جهت نباشد چه نوع همبستگی وجود دارد؟

الف مستقیم و مثبت ب معکوس و منفی ج همبستگی مستقیم و کامل د عدم همبستگی

در مورد ضریب همبستگی کدام مورد درست نیست؟

الف بهترین معیار تشخیص همبستگی است ب مقدار آن بین 1-0 است ج رابطه کمی دو متغیر را نشان می‌دهد د مخصوص متغیرهای فاصله‌ای است

برای همبستگی بین جنسیت (مرد و زن) و خودکشی و عدم خودکشی از کدام ضریب استفاده می‌شود؟

الف دورشته‌ای ب فی یا فای ج دورشته‌ای دو نقطه‌ای د چهارخانه‌ای

در مورد خطای معیار برآورد یا پیش‌بینی کدام مورد درست است؟

الف از رابطه‌ی e=y+y' به دست می‌آید ب هرچه به یک نزدیک باشد نشانه‌ی دقت بیشتر است ج هر چه به صفر نزدیک باشد نشانه‌ی دقت بیشتر است د همه موارد

احتمال درست بودن H1 زمانی که واقعا درست باشد را چه می‌گویند؟

الف توان آزمون ب خطای نوع اول ج خطای نوع دوم د سطح معناداری

در کدام یک از آزمونهای زیر درجه‌ی آزادی از رابطه‌ی مقابل به دست می‌آید: df=n1+n2-2؟

الف Z تک‌نمونه‌ای ب T تک نمونه‌ای ج T وابسته د T دو گروه مستقل

اگر در آزمون T وابسته، T محاسبه شده از T جدول بزرگتر باشد کدام عبارت صحیح است؟

الف فرضیه صفر رد می‌شود ب بین دو میانگین به لحاظ آماری تفاوت معنادار وجود دارد ج فرضیه خلاف تأیید می‌شود د همه موارد درست است.

از تصحیح یتس در آزمون X2 چه زمانی استفاده می‌شود؟

الف زمانی یک فراوانی یکی از خانه‌ها کمتر از 5 باشد ب زمانی که df=1 شود ج زمانی که جدول یک متغیری باشد د زمانی جدول بیش از 2 سطر یا ستون داشته باشد

در کدامیک از ضرایب زیر نیاز هست که X2 محاسبه شود؟

الف ضریب توافقی پیرسون ب ضریب همبستگی رتبه‌ای پیرسون ج ضریب چوپرف د مورد الف و ج

برای محاسبه همبستگی دو متغیر فاصله‌ای از ضریب همبستگی ..................................................... استفاده می‌شود.

برای مقایسه میانگین نمونه ب میانگین جامعه یا یک عدد ثابت از آزمون ................................. استفاده می‌شود (حجم نمونه کمتر از 30).

در آزمون Z، اگر Z محاسبه شده از ............................................ کمتر شود در سطح 5/. فرضیه H0 پذیرفته می‌شود.

درجه آزادی در آزمون X2 تابع ..................................................... است.

برای مقایسه تفاوت در بیش از دو گروه از آزمون .......................................................... استفاده می‌شود.

برای محاسبه همبستگی سن با مطالعه (دارند 1 و ندارند 0) از کدام ضریب همبستگی استفاده می‌شود؟

اگر محققی اشتباها H1 را بپذیرد در حالیکه باید آن را رد می‌کرده است دچار کدام خطا شده است؟

مثالی از آزمون یک دامنه ارایه کنید.

این فرمول متقارن بوده و فقط در جداول 2×2 به کار می‌رود. در واقعه حالت خاص فرمول گاما است؟

اگر ضریب تعیین نمرات افسردگی و اضطراب 49 درصد باشد همبستگی آنها چقدر می‌شود؟

داده‌های زیر مربوط به بررسی نمرات درس ریاضی و فیزیک دانش‌آموزان رشته ریاضی فیزیک است. مطلوبست محاسبه ضریب همبستگی پیرسون، معادله رگرسیونی و پیش‌بینی نمرات دانش‌آموز در درس ریاضی اگر در درس فیزیک 14 گرفته باشد.

فیزیک

13

18

20

19

17

10

ریاضی

10

16

18

18

19

9

یک پژوهشگر خارجی با استفاده از روشهای آماری ثابت کرده در صورتی که تحصیلات والدین کودکان یکسان باشد، هوش کودکان به درامد خانوادگی آنان بستگی دارد.داده‌های زیر شامل نتایج آنان است. مطلوبست محاسبه میزان وابستگی دو صفت مورد مطالعه با استفاده از فرمولهای کندال، سامرز، تاو سی کندال و گاما.

میزان هوش

میزان درآمد

بسیار هوشمند

هوشمند

کم‌هوش

بالا

23

32

8

متوسط

15

46

14

پایین

5

16

13

بر اساس داده‌های زیر ضرایب همبستگی اسپیرمن و تاو کندال را حساب کنید:

X

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

Y

8

7

5

6

4

3

4

2

3

2

معلمی ادعا می‌کند که هوش دانش‌آموزان کلاس A بهتر از کلاس B می‌باشد به منظور بررسی ادعای فوق از هر کلاس به طور تصادفی 5 دانش‌آموز را به عنوان نمونه انتخاب کرده و آزمون هوش انجام داده‌ایم، نتایج زیر به دست آمده است: آیا می توان ادعای وی را پذیرفت؟

نمرات کلاس A

8

9

8

10

10

نمرات کلاس B

5

6

7

9

8

نظرخواهی از پسران و دختران دانشجو در یک دانشکده درباره وضع کتابخانه به عمل آمده است که در جدل زیر نشان داده شده است. فرض عدم تفاوت پسران و دختران را در مورد این پیشنهاد آزمون کنید.

موافق

مخالف

بی‌تفاوت

جمع

پسران

75

53

32

160

دختران

140

62

38

240

جمع

215

115

70

400

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 23:47  توسط Hossein Zarghami  |